Cheese Ravioli

Cheese Ravioli 14.95 Jumbo pasta pillows filled with a creamy ricotta, Pecorino Romano, topped with our cherry tomato marinara & fresh...

Baked Ziti

Baked Ziti 15.95 Ziti pasta in our cherry tomato marinara, ricotta cheese, Pecorino Romano topped with mozzarella & baked to a golden...