Baked Ziti

15.95

Ziti pasta in our cherry tomato marinara, ricotta cheese, Pecorino Romano topped with mozzarella & baked to a golden brown